Vitajte na našom webe

 

Stonožka nám stráži škôlku,

Volá Miška aj Barborku.

Príďte všetci medzi nás,

budeme sa spolu hrať,

nové veci spoznávať.

 


AKTUÁLNE  OZNAMY

 
 
 

Informácie k zápisu do MŠ k 1.9.2021

Zápis detí do MŠ bude prebiehať v dňoch 17.5.2021 – 30.5.2021

Kritériá prijímania detí do MŠ:

1. Prijímanie detí na plnenie povinného predškolského vzdelávania zo spádových ulíc, určených Rozhodnutím o spádových MŠ

2.  Prijímanie detí na plnenie povinného predškolského vzdelávania zo spádových ulíc iných materských škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o našu MŠ , v prípade, že dieťa má nastúpiť na povinné predškolské vzdelávanie

3.  Prijímanie detí z obcí na plnenie povinného predškolského vzdelávania , ak rodičia prejavia záujem o našu materskú školu

4.  Prijímanie súrodencov detí , ktoré MŠ už navštevujú

5.  Prijímanie detí  z  obvodu-  Martin - Sever

6.  Prijímanie ostatných  detí  , pokiaľ nám to kapacita materskej školy dovolí.

 

Rozhodnutie o určení spádových MŠ

PRIHLÁŠKA__MŠ.docx

 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ bude vydané zákonným zástupcom do 15.06.2021.

O Z N A M

 
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. 04. 2021

Rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ odovzdá čestné prehlásenie

 

 

........................................................................................................................

Informácie o pokračovaní predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky).

 
Zápisu do ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31.08.2021 (vrátane) dovŕšia 6 rokov.
Ak rodič zvažuje pokračovanie (odklad) predprimárneho vzdelávania - nahlási to riaditeľovi ZŠ pri zápise.
 
Postup podľa nového zákona pri pokračovaní predprimárneho vzdelávania
Rodič predloží riaditeľke MŠ do 30.05.2021 nasledovné:
 
ktorej súčasťou bude:
 
2.) Písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPaP)
 
Ak nebudú doložené všetky 3 doklady, riaditeľka MŠ nezačne konanie, teda nevydá Rozhodnutie a dieťa nastupi do ZŠ.
Je potrebné kontaktovať CPPaP- objednať sa, aby mohli vydať potvrdenie.
 

Riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní predprimárneho vzdelávania do 15.06.2021.

..........................................................................................................

 

 

Vážení rodičia,

na základe usmernenia odboru krízového riadenia Okresného úradu v Martine Vás žiadame:

V prípade, že Vaše dieťa ochorie a vzhľadom k povahe ochorenia bude zrejmé,

že navštívite detského lekára a budete v domácom ošetrení viac ako 5 dní,

pri kontrole Vám lekár potvrdí priložené tlačivo, dostupné v MŠ aj na webovej stránke školy,

ktoré odovzdáte pri opätovnom nástupe do MŠ

Tlačivo

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

P O Z O R     Z M E N A    P R E V Á D Z K Y    M A T E R S K E J    Š K O L Y

 
S účinnosťou od 19. 10. 2020 sa mení čas prevádzky materskej školy
 
Prevádzka materskej školy
od 06.30 hod. do 16.00 hod.
 
Čas prevádzky je upravený z dôvodu potreby zabezpečenia prevádzkových podmienok materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 v súlade s protiepidemickými opatreniami a odporúčaniami vydanými MŠVVaŠ SR prostredníctvom Manuálu pre materské školy (aktualizovaného dňa 11.10.2020), v ktorom sú upravené rozdielne prevádzkové podmienky od štandardne platných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovno-právnych a ďalších predpisov.
 
 

 

Dôležité upozornenie !!!

 

Zákonný zástupca je povinný:

- v prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúcu a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom

- predložiť po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

- pri prerušení viac, ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané lekárom.

 
 
    
 


 

Virtuálna prehliadka MŠ

Poďte sa s nami pozrieť do našej Materskej školy pomocou aplikácie Google Street View.

Virtuálnu prehliadku si môžete pozrieť TU.


Projekt mobility Erasmus+

Na našej webstránke v sekcii "Projekty" nájdete všetky dôležité informácie a prezentácie z Projektu mobility ERASMUS+
 
 
 
 
 

Projekt MÚDRE HRANIE

Rozvojový projekt „Múdre hranie“

 

Cieľ  projektu : Podpora zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej a informatickej  gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, technických zručností, psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj reči a hudobnej a umeleckej expresie.

Napĺňanie cieľa -  Plánované využitie nakúpených pomôcok a hračiek. Celkový počet detí v materskej škole a počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Maximálna výška finančných prostriedkov pre našu materskú školu

je 1 000 €

Použitie finančných prostriedkov Rozvojový projekt „Múdre hranie“ je určený na zakúpenie bežných edukačných pomôcok:

•detské knihy,

•pomôcky na rozvíjanie matematickej a informatickej gramotnosti

•pomôcky na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti

•hračky a pomôcky na rozvíjanie technických zručností

•hry a pomôcky na rozvíjanie psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky,

•hry a pomôcky na rozvoj reči,

Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/

Projekt: Společné technické školky

Naša materská škola je zapojená aj v projekte s Českou republikou pod názvom:

"Společné technické školky"  

Informácie o projekte Společné technické školky


Aktuality

" POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ V MŠ "

 

Od 01.04.2017 sa naša materská škola zapojila do spoločného projektu pod záštitou Martinského hádzanárskeho klubu Martin

a mesta Martin pod názvom: "Podme deti budeme sa spolu hrať".

Projekt je zameraný na všestrannú pohybovú prípravu a pohybové hry v MŠ pre 5-6 ročné deti.

Pohybová príprava sa bude realizovať 1x v týždni v popoludňajších hodinách. Deti budú rozdelené do skupín a pohybovú prípravu budú viesť učiteľky MŠ (p. Forroová, Balážová, Martinská). Deti budú cvičiť v tričkách označených logom sponzora.

 

Naša Materská škola je  zapojená do národných projektov:

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

"Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva" 


Recepty

V sekcií Jedálniček nájdete jednoduché recepty na obľúbené pomazánky

Prajeme dobrú chuť :)