Vitajte na našom webe

 

Stonožka nám stráži škôlku,

Volá Miška aj Barborku.

Príďte všetci medzi nás,

budeme sa spolu hrať,

nové veci spoznávať.

 


AKTUÁLNE  OZNAMY

 
 
 

O Z N A M

 
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 08. 04. 2021 sa obnovuje prevádzka materskej školy

od pondelka 12.04.2021

 

Rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ odovzdá čestné prehlásenie

 a preukáže sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

 

 

 
 

........................................................................................................................

Informácie o predlĺžení predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky).

 
Zápisu do ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31.08.2021 (vrátane) dovŕšia 6 rokov.
Ak rodič zvažuje predĺženie (odklad) predprimárneho vzdelávania - nahlási to riaditeľovi ZŠ pri zápise.
 
Postup podľa nového zákona pri predĺžení predprimárneho vzdelávania
Rodič predloží riaditeľke MŠ do 30.05.2021 nasledovné:
1.) Informovaný súhlas zákonného zástupcu  TU
2.) Písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPaP)
3.) Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 
Ak nebudú doložené všetky 3 doklady, riaditeľka MŠ nezačne konanie, teda nevydá Rozhodnutie a dieťa nastäpi do ZŠ.
Je potrebné kontaktovať CPPaP- objednať sa, aby mohli vydať potvrdenie.
 

Riaditeľka MŠ rozhodne o predĺžení predprimárneho vzdelávania do 15.06.2021.

..........................................................................................................

Rodičia predškolákov POZOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
V mesiaci apríl 2021 budú prebiehať zápisy detí do ZŠ.
Aktuálne informácie nájdete na zverejnených plagátoch ZŠ, na webových stránkach ZŠ a na stránkach mesta Martin

.............................................................................................................

 

Pokyny platné:

Po ukončení platnosti neg. testu (7 dní) sa dá rodič pretestovať a znova vyplní tlačivo:

Zároveň prikladáme informatívne tlačivo na prečítanie - Informácie pre dotknuté osoby.

Informácie pre dotknuté osoby

..............................................................................................................................

Vážení rodičia,

na základe usmernenia odboru krízového riadenia Okresného úradu v Martine Vás žiadame:

V prípade, že Vaše dieťa ochorie a vzhľadom k povahe ochorenia bude zrejmé,

že navštívite detského lekára a budete v domácom ošetrení viac ako 5 dní,

pri kontrole Vám lekár potvrdí priložené tlačivo, dostupné v MŠ aj na webovej stránke školy,

ktoré odovzdáte pri opätovnom nástupe do MŠ

Tlačivo

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

P O Z O R     Z M E N A    P R E V Á D Z K Y    M A T E R S K E J    Š K O L Y

 
S účinnosťou od 19. 10. 2020 sa mení čas prevádzky materskej školy
 
Prevádzka materskej školy
od 06.30 hod. do 16.00 hod.
 
Čas prevádzky je upravený z dôvodu potreby zabezpečenia prevádzkových podmienok materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 v súlade s protiepidemickými opatreniami a odporúčaniami vydanými MŠVVaŠ SR prostredníctvom Manuálu pre materské školy (aktualizovaného dňa 11.10.2020), v ktorom sú upravené rozdielne prevádzkové podmienky od štandardne platných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovno-právnych a ďalších predpisov.
 
 

 

Dôležité upozornenie !!!

 

Zákonný zástupca je povinný:

- v prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúcu a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom

- predložiť po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

- pri prerušení viac, ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané lekárom.

 
 
    
 


 

Virtuálna prehliadka MŠ

Poďte sa s nami pozrieť do našej Materskej školy pomocou aplikácie Google Street View.

Virtuálnu prehliadku si môžete pozrieť TU.


Projekt mobility Erasmus+

Na našej webstránke v sekcii "Projekty" nájdete všetky dôležité informácie a prezentácie z Projektu mobility ERASMUS+
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/

Projekt: Společné technické školky

Naša materská škola je zapojená aj v projekte s Českou republikou pod názvom:

"Společné technické školky"  

Informácie o projekte Společné technické školky


Aktuality

" POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ V MŠ "

 

Od 01.04.2017 sa naša materská škola zapojila do spoločného projektu pod záštitou Martinského hádzanárskeho klubu Martin

a mesta Martin pod názvom: "Podme deti budeme sa spolu hrať".

Projekt je zameraný na všestrannú pohybovú prípravu a pohybové hry v MŠ pre 5-6 ročné deti.

Pohybová príprava sa bude realizovať 1x v týždni v popoludňajších hodinách. Deti budú rozdelené do skupín a pohybovú prípravu budú viesť učiteľky MŠ (p. Forroová, Balážová, Martinská). Deti budú cvičiť v tričkách označených logom sponzora.

 

Naša Materská škola je  zapojená do národných projektov:

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

"Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva" 


Recepty

V sekcií Jedálniček nájdete jednoduché recepty na obľúbené pomazánky

Prajeme dobrú chuť :)