Vitajte na našom webe

 

Stonožka nám stráži škôlku,

Volá Miška aj Barborku.

Príďte všetci medzi nás,

budeme sa spolu hrať,

nové veci spoznávať.

 


AKTUÁLNE  OZNAMY

Vážení rodičia

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov rozhoduje takto:
S účinnosťou od 8. marca2021 do 21. marca 2021mení a dopĺňa
rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami
uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a123
z 28. februára 2021 takto:

 materská škola bude

v prevádzke pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

 

Nástup dieťaťa je podmienený sprísnenými opatreniami:

 

Obaja zákonní zástupcovia, ktorých deti budú navštevovať MŠ, musia pri nástupe odovzdať:

 

1. Kópie potvrdení od svojich zamestnávateľov o vykonávaní práce na pracoviskách

Potvrdenie

2. Vyplnené čestné vyhlásenie oboch rodičov o bezinfekčnosti.

 

Čestné vyhlásenie

 

3. Preukázať sa zamestnancom školy negatívnymi výsledkami antigénového testu, alebo RT-PCR testu nie staršími ako 7 dní

(nie je potrebná kópia), alebo potvrdením o výnimke

..........................................................................................................................................................

Pokyny platné:

Po ukončení platnosti neg. testu (7 dní) sa dá rodič pretestovať a znova vyplní tlačivo:

Zároveň prikladáme informatívne tlačivo na prečítanie - Informácie pre dotknuté osoby.

Informácie pre dotknuté osoby

 

 

..............................................................................................................................

 

 

Vážení rodičia,

na základe usmernenia odboru krízového riadenia Okresného úradu v Martine Vás žiadame:

V prípade, že Vaše dieťa ochorie a vzhľadom k povahe ochorenia bude zrejmé,

že navštívite detského lekára a budete v domácom ošetrení viac ako 5 dní,

pri kontrole Vám lekár potvrdí priložené tlačivo, dostupné v MŠ aj na webovej stránke školy,

ktoré odovzdáte pri opätovnom nástupe do MŠ

Tlačivo

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

P O Z O R     Z M E N A    P R E V Á D Z K Y    M A T E R S K E J    Š K O L Y

 
S účinnosťou od 19. 10. 2020 sa mení čas prevádzky materskej školy
 
Prevádzka materskej školy
od 06.30 hod. do 16.00 hod.
 
Čas prevádzky je upravený z dôvodu potreby zabezpečenia prevádzkových podmienok materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 v súlade s protiepidemickými opatreniami a odporúčaniami vydanými MŠVVaŠ SR prostredníctvom Manuálu pre materské školy (aktualizovaného dňa 11.10.2020), v ktorom sú upravené rozdielne prevádzkové podmienky od štandardne platných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovno-právnych a ďalších predpisov.
 
 
 
 
.......................................................................................................................

 

Dôležité upozornenie !!!

 

Zákonný zástupca je povinný:

- v prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúcu a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom

- predložiť po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

- pri prerušení viac, ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané lekárom.

 
 
    
 
 

Virtuálna prehliadka MŠ

Poďte sa s nami pozrieť do našej Materskej školy pomocou aplikácie Google Street View.

Virtuálnu prehliadku si môžete pozrieť TU.


Projekt mobility Erasmus+

Na našej webstránke v sekcii "Projekty" nájdete všetky dôležité informácie a prezentácie z Projektu mobility ERASMUS+
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/

Projekt: Společné technické školky

Naša materská škola je zapojená aj v projekte s Českou republikou pod názvom:

"Společné technické školky"  

Informácie o projekte Společné technické školky


Aktuality

" POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ V MŠ "

 

Od 01.04.2017 sa naša materská škola zapojila do spoločného projektu pod záštitou Martinského hádzanárskeho klubu Martin

a mesta Martin pod názvom: "Podme deti budeme sa spolu hrať".

Projekt je zameraný na všestrannú pohybovú prípravu a pohybové hry v MŠ pre 5-6 ročné deti.

Pohybová príprava sa bude realizovať 1x v týždni v popoludňajších hodinách. Deti budú rozdelené do skupín a pohybovú prípravu budú viesť učiteľky MŠ (p. Forroová, Balážová, Martinská). Deti budú cvičiť v tričkách označených logom sponzora.

 

Naša Materská škola je  zapojená do národných projektov:

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

"Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva" 


Recepty

V sekcií Jedálniček nájdete jednoduché recepty na obľúbené pomazánky

Prajeme dobrú chuť :)