Vitajte na našom webe

 

Stonožka nám stráži škôlku,

Volá Miška aj Barborku.

Príďte všetci medzi nás,

budeme sa spolu hrať,

nové veci spoznávať.

 


AKTUÁLNE  OZNAMY

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

(ďalej len "dotácia na stravu") v školskom roku 2021/2022

 

Dňa 01.08.2021 nadobudne účinnnosť nasledovná právna úprava zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Na základe toho od nového školského roku 2021/22 budú sledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

- ukončené bude plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ

 a bude doplnená nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. 

K realizácii uvedených opatrení sú rodičia  uplatňujúci si uvedenú dotáciu,  do 16.07.2021 povinní doložiť riaditeľke MŠ:

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo

- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu danového zvýhodnenia na vyživované dieťa vo veku od 6 rokov do dovršenia 15 rokov (t.z. v MŠ len odkladové deti)

 

 

 

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2021

 
Podľa pokynov od zriaďovateľa a na základe odporúčania RÚVZ bude MŠ zatvorená počas letných prázdnin v čase

od 26.07. 2021 do 20.08.2021

 
V termínoch od 01.07.2021 do 23.07.2021 a od 23.08.2021 do 31.08.2021 bude prevádzka MŠ v úspornom, pohotovostnom režime.
 
Na základe písomného prieskumu, bude prevádzka MŠ obmedzená alebo prerušená s ohľadom na prihlásený počet detí.
Z ekonomických a prevádzkových dôvodov v režime obmedzenej prevádzky sú triedy spájané - miešané.
Organizácia tried bude v čase obmedzenia prevádzky zverejnená pre zákonných zástupcov na verejne dostupnom mieste v priestoroch MŠ.
 
V prípade, že reálny počet detí bude výrazne nižší oproti prihlásenému počtu, môže byť zmenená organizácie tried, alebo prevádzka MŠ
 
 

 

 

 

Vážení rodičia,

na základe usmernenia odboru krízového riadenia Okresného úradu v Martine Vás žiadame:

V prípade, že Vaše dieťa ochorie a vzhľadom k povahe ochorenia bude zrejmé,

že navštívite detského lekára a budete v domácom ošetrení viac ako 5 dní,

pri kontrole Vám lekár potvrdí priložené tlačivo, dostupné v MŠ aj na webovej stránke školy,

ktoré odovzdáte pri opätovnom nástupe do MŠ

Tlačivo

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

 

 
 

 

 

 
    
 


 

Virtuálna prehliadka MŠ

Poďte sa s nami pozrieť do našej Materskej školy pomocou aplikácie Google Street View.

Virtuálnu prehliadku si môžete pozrieť TU.


Projekt mobility Erasmus+

Na našej webstránke v sekcii "Projekty" nájdete všetky dôležité informácie a prezentácie z Projektu mobility ERASMUS+
 
 
 
 
 

Projekt MÚDRE HRANIE

Rozvojový projekt „Múdre hranie“

 

Cieľ  projektu : Podpora zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej a informatickej  gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, technických zručností, psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj reči a hudobnej a umeleckej expresie.

Napĺňanie cieľa -  Plánované využitie nakúpených pomôcok a hračiek. Celkový počet detí v materskej škole a počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Maximálna výška finančných prostriedkov pre našu materskú školu

je 1 000 €

Použitie finančných prostriedkov Rozvojový projekt „Múdre hranie“ je určený na zakúpenie bežných edukačných pomôcok:

•detské knihy,

•pomôcky na rozvíjanie matematickej a informatickej gramotnosti

•pomôcky na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti

•hračky a pomôcky na rozvíjanie technických zručností

•hry a pomôcky na rozvíjanie psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky,

•hry a pomôcky na rozvoj reči,

Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/
Na našej webstránke v sekcii "Projekty MŠ" nájdete všetky dôležité informácie aj prezentáciu z Projektu mobility Erasmus+.

Viac tu: https://www.mstajovskeho.eu/

Projekt: Společné technické školky

Naša materská škola je zapojená aj v projekte s Českou republikou pod názvom:

"Společné technické školky"  

Informácie o projekte Společné technické školky


Aktuality

" POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ V MŠ "

 

Od 01.04.2017 sa naša materská škola zapojila do spoločného projektu pod záštitou Martinského hádzanárskeho klubu Martin

a mesta Martin pod názvom: "Podme deti budeme sa spolu hrať".

Projekt je zameraný na všestrannú pohybovú prípravu a pohybové hry v MŠ pre 5-6 ročné deti.

Pohybová príprava sa bude realizovať 1x v týždni v popoludňajších hodinách. Deti budú rozdelené do skupín a pohybovú prípravu budú viesť učiteľky MŠ (p. Forroová, Balážová, Martinská). Deti budú cvičiť v tričkách označených logom sponzora.

 

Naša Materská škola je  zapojená do národných projektov:

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

"Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva" 


Recepty

V sekcií Jedálniček nájdete jednoduché recepty na obľúbené pomazánky

Prajeme dobrú chuť :)